Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ny bok om Foucaults maktanalys

2017-08-25

NY BOK: Vad innebär Foucaults tänkande om makt? Vad innebär det att makt enbart existerar i sin utövning? Hur kan man arbeta med Foucaults maktbegrepp i empiriska undersökningar? Detta undersöks närmare i en ny bok skriven av Jonas Qvarsebo och Thom Axelsson.

jonasqvarsebo_liten- Anledningen till att vi skrivit boken är att vi själva saknat en bok om hur man kan arbeta med Foucaults tänkande men också hur man mer handfast  kan använda foucaultinspirerad  maktanalys i empiriska undersökningar, säger Jonas Qvarsebo. Det har funnits en lucka och vi ville borra djupare både för att begripliggöra Foucaults texter, men också för att visa hur man kan använda Foucault.

- Utifrån en läsning av Foucaults föreläsningar och texter försöker vi komma under ytan och visa vad Foucaults tänkande om makt handlar om samt ge teoretiska  och metodiska redskap till läsaren.

Hur makt framträder
I bokens första del presenteras Foucaults tänkande som beskriver hur olika former av makt framträder och vilka effekter detta får ur ett historiskt perspektiv. Foucault beskrev makt utifrån några övergripande begrepp under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.

I den andra delen beskriver författarna centrala nyckelbegrepp som strukturer kontra maktrelationer, diskursanalys, genealogi m.m. Ett kapitel ägnas även åt Foucaults typ av kritik och  kritiska positioner. Här finns underrubriker som Samhällsengagemang eller cynism?, Problematiseringar av ”det allmänna bästa”, Kritik som självändamål m.m.

- Vi försöker ge ett analytiskt ramverk med övergripande frågor för att kunna närma sig ett empiriskt material, fortsätter Jonas Qvarsebo.

Handfasta
Riktigt handfasta blir författarna när de lyfter fram egna exempel på hur de använt Foucault i egna texter som : Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier i skolan och Tattarfrågan och att avgöra duglighet.

thomaxelsson_liten-Ambitionen är att boken ska vara relativt lättläst trots att det inte är ett lättbegripligt område, säger Thom Axelsson. Därför har vi bemödat oss med en tydlig struktur och ge exempel både från egna tidigare studier, historiska exempel och från skönlitteratur.

Boken vänder sig till uppsatsskribenter, doktorander, forskare och andra intresserade av Foucault. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt