Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lena Dominelli och Ingemar Lundström blir hedersdoktorer

2017-09-13

Professor Lena Dominelli och Professor emeritus Ingemar Lundström blir hedersdoktorer vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Båda har utmärkt sig för nydanande forskning inom sina respektive forskningsfält och är idag viktiga inspirationskällor för fakulteten.

Ingemar Lundström, professor emeritus på institutionen för tillämpad fysik vid Linköpings universitet, numera ledamot av såväl Kungliga vetenskapsakademin som Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare ledamot och ordförande i Nobelkommittén för fysik, är en av dem som får ta emot utmärkelsen som hedersdoktor vid årshögtiden 2017.

Lundström är känd såväl nationellt som internationellt för sitt intresse för ytkemiska processer, vilka han studerat utifrån nya och flervetenskapliga angreppssätt. Han har bland annat uppmärksammats för sina grundläggande arbeten vad gäller utveckling av detektionsmetoder och sensorkombinationer som bland annat utgjort grunden till utvecklingen av det kommersiella Biacore-instrumentet och även resulterat i elektroniska ”näsor” och ”tungor”.

Viktig inspirationskälla

I motiveringen lyfts Lundströms forskning, engagemang, entreprenörskap och samverkan med industrin fram som något som inspirerat forskare vid lärosäten i stora delar av välden. Hans gedigna arbete med nära 600 publicerade vetenskapliga artiklar har utgjort ett stort bidrag till kunskapsutvecklingen i Sverige och internationellt.

Att Lundström är en viktig inspirationskälla för Malmö högskola är också något som uppmärksammas i utmärkelsens motivering: ”Professor Ingemar Lundström personifierar nytänkande, flervetenskap och samverkan och är en inspiration för forskningen inom framförallt den biomedicinska verksamheten vid Fakulteten för hälsa och samhälle”.

Fokus på social rättvisa och hållbarhet

Lena Dominelli är professor i socialt arbete vid the School of Applied Social Sciences och ledare för the Institute of Hazards, Risk and Resilience Research vid Durham University, Storbritannien, Hon är också medlem av Academies of the Learned Societies for Social Sciences.

Dominelli är en erfaren forskare och lärare inom områdena sociologi, socialpolitik och socialt arbete. Hon har under många år engagerat sig i förståelsen av rasism och hur ett antirasistiskt socialt arbete kan utvecklas genom mötesplatser där människor träffas, lär av varandra och erkänner varandras aktörskap.

Utmärkande för Dominellis arbete är hennes passion och arbete för social rättvisa. På senare år har hon utvecklat en inriktning inom socialt arbete med sikte på samverkan mellan människa och miljö i så kallade socio-ekologiska system, även kallat grönt socialt arbete eller hållbart socialt arbete.

Feminism, anti-rasism och grönt socialt arbete

Dominelli har en omfattande publikationslista varav flera är läroböcker, bland annat Green Social Work (2012), Anti-racist Social Work (2009) och Women and Community Action (2006). Hennes böcker används flitigt vid socionomprogrammet på Malmö högskola och är en stor inspirationskälla för fakulteten vilket också lyfts fram i motiveringen: ”Dominellis innovativa och gränsöverskridande forskning faller väl in i det arbete som uttrycks och praktiseras vid Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle och Institutionen för socialt arbete. Hon kommer att vara en värdefull kontakt för Fakulteten för hälsa och samhälle och Malmö högskola/universitet”.

Text: Kajsa Langer

Senast uppdaterad av Helena Smitt