Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vägen till universitet visar sig i regeringens höstbudget

2016-09-20

HÖSTBUDGETPROPOSITIONEN. Malmö högskolas forskningsanslag ökar med 90 miljoner kronor 2018 enligt regeringens nu framlagda höstbudgetproposition. Dessutom görs en extra satsning på  lärarutbildning på Malmö högskola för att öka nybörjarplatserna under de närmaste åren. 

När det gäller en höjning av forskningsanslagen så sker det först 2018.  
kerstintham_mindre– Det är ett väldigt bra första steg på vår väg mot universitet, säger rektor Kerstin Tham. Sedan gäller det att använda de 90 miljonerna rätt. Redan nu har vi satt igång en intern process för att mejsla fram fokusområden och peka ut en strategisk riktning. Det handlar både om kvalitet och långsiktighet.

Lågt i förhållande till andra nya universitet
Däremot ges ingen ökning under 2017 utan forskningsanslagen stannar på totalt 139 miljoner. Med de 90 miljonerna extra 2018 betyder att högskolan går från att forskningsanslagen idag utgör 13 procent av de totala anslagen till att de utgör 20 procent 2018. Det är fortfarande lågt om man jämför med andra nya universitet som har bättre basanslag till forskning i förhållande till grundutbildningsanslag. Om Malmö högskola ska komma upp till samma nivå som de nya universiteten så behöver nästa steg omfatta ytterligare 100 miljoner, vilket det inte sägs något om i höstbudgeten.

"Det gäller att skriva fram riktigt bra forskningsansökningar"
Regeringen framhåller dock i budgetpropositionen att en successiv ökning av anslagen för forskning ska ske direkt till universitet och högskolor och att anslagsnivån ökat med 1,3 miljarder 2020. Samtidigt förfogar de stora forskningsfinansiärerna över stora medel. När det gäller VR och Formas har de 680 miljoner som ska gå till utpekade områden som hållbart samhällsbyggande, klimatutmaning, digitalisering och hälsa och livsstil.
– Dessa forskningsområden ligger helt i linje med Malmö högskolas ambitioner, fortsätter Kerstin Tham. Här gäller det att vässa och skriva fram riktigt bra och konkurrensdugliga forskningsansökningar som visar sig i beviljade medel till nya forskningsprojekt.     

Fler lärarutbildningsplatser
När det gäller grundutbildningsanslagen för Malmö högskola så höjs de med 27,5 miljoner under 2017. Ungefär hälften används för att täcka redan påbörjade satsningar inom lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning och de andra 13 miljonerna går till pris- och löneuppräkningar. Regeringen har gång på gång återkommit i olika budgetpropositioner och klargjort att det behövs utbildas fler lärare. I höstbudgeten för 2017 satsar regeringen därför ytterligare 4,7 miljoner på nybörjarplatser på lärarutbildning under 2017 eller under en 5-årsperiod totalt 26 miljoner enbart på Malmö högskola. Redan i maj lämnades ett förslag till utbildningsdepartementet om en utbyggnad och fördelning mellan olika lärarkategorier på Malmö högskola. Men i den nu framlagda höstbudgeten framgår inte fördelningen av olika lärarkategorier inom lärosätet.

I höstbudgeten finns heller ingen generell expansion i så kallade fria platser.

Medel tas tillbaka 2019
Tvärtom, och som tidigare aviserats, kommer regeringen att från och med 2019 ta tillbaka en del av den ”tillfälliga” förstärkningen av grundutbildningen på Malmö högskola. Totalt handlar det om ett minus på 16,7 miljoner 2019.
– Det har ännu inte beslutats hur det ska ske mellan de olika fakulteterna på Malmö högskola, säger planeringschef Paula Pragert   

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Charlotte Orban