Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Satsar än mer på flyktingforskning

2016-06-08

FORSKNING: Hur kan socialt arbete minska flyktingars utsatthet? Hur kan appar stimulera språkinlärning?  Vad innebär  snabbspår för nyanlända lärare? Vilka är nyanländas erfarenheter av tvångsförflyttningar och människosmuggling? Det är några områden där fakulteterna fått extra medel för att fördjupa flyktingforskningen på Malmö högskola 2016. 

Rektor har avsatt medel som medfinansiering av forskning till den pågående flyktingmigrationen till Europa från Nordafrika och Mellanöstern. Fakulteterna lärande och samhälle, kultur och samhälle, hälsa och samhälle och teknik och samhälle kommer alla engageras i denna nysatsning. Detta utöver att högskolan tidigare i våras utlyste fem postdoktjänster inom flyktingforskning. 

Snabbspår för lärare och behov av utbildning
Lärande och samhälle satsar på fyra olika projekt. Ett handlar om  snabbspår för nyanlända lärare där fakulteten under läsåret 2016/2017 ska ta emot 90 studenter. Här handlar det om följeforskning gällande ny utbildning på ett unikt sätt. Fyller projektet Snabbspår för lärare verkligen sitt syfte? Ett annat projekt handlar om Hur man blir svensk – demokratisk fostran genom fysiska aktiviteter för nyanlända Ett tredje projekt heter Möjligheter och hinder – nyanländas behov av utbildning. Här ska en nydisputerad göra en kartläggning utifrån regelverk nationellt och internationellt och arbeta fram förslag och strategier på utbildningar som motsvarar flyktingars behov. Dessutom ordnas seminarier och gästprofessor Thomas Popkewitz bjuds in så att forskning kring globala utmaningar, barn och barndom stärks på fakulteten.

Appar och återverkningar av flyktingkrisen
Kultur och samhälle ska utveckla digitalt forskningsbaserat språkstöd i svenska som andraspråk, där Teknik och samhälle och Kultur och samhälle samverkar. Det handlar om att konstruera appar för språkinlärning. Det inriktar sig på nybörjarnivå i svenska. Nyanländas smartphones ska användas som teknisk plattform för att utveckla applikationerna. Ett annat projekt undersöker återverkningarna av flyktingkrisen och hur EU påverkats av detta. Söndras enskilda medlemsstater från varandra eller driver det på ökad överstatlighet inom EU och därmed integrationsgraden? Ett tredje projekt ska intervjua nyanlända om deras erfarenheter från krigshandlingar, tvångsförflyttningar, människosmuggling och av europeiska mottagarländers skiftande policys.

Socialt arbete för flyktingar och sexualitet i integrationsprocessen
Ett av Hälsa och samhälles projekt ska studera hur gränsöverskridande socialt arbete kan minska människors utsatthet under flykten. De handlar både om människor som flyr och de som inte får uppehållstillstånd utan måste flytta tillbaka. Intervjuer ska göras med socialarbetare i Marocko och Turkiet. Det andra projektet rör migration och integration ur ett sexualitetsperspektiv. Vilken betydelse har sexualitet, kopplat till maskulinitet och religion, i integrationsprocessen? 

I flera av forskningsprojekten har forskarna ambitioner att utveckla sina ansökningar och få  större belopp från de stora forskningsfinansiärerna och därmed fördjupa studierna. 

Alla projekten ska slutredovisas, vetenskapligt och ekonomiskt, till rektor senast första mars 2017.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt