Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förslag: målbild för Malmö universitet

2016-11-10

UNIVERSITETSSTATUS. Balans mellan forskning och utbildning, akademiska miljöer som bedriver forskning på hög internationell nivå samt forskningsanknuten utbildning.
Det är några av rektor Kerstin Thams förslag till målområden för Malmö universitet år 2022.
– Målen är preliminära och ska diskuteras av medarbetarna på såväl fakulteterna som administrationen som ett led i vårt fortsatta strategiska arbete, säger hon. 

  KerstinTham, rektor vid Malmö högskola
  Malmö högskola ska bli Malmö universitet. Nu presenterar rektor Kerstin Tham presenterar en preliminär målbild för det uppgraderade lärosätet.  

Vad som ska ske när Malmö högskola uppgraderas till universitet börjar nu alltmer ta form. Nyligen fattade högskolestyrelsen ett kompletterande beslut om planeringsförutsättningarna för 2018 för lärosätet – som slog fast att tre fjärdedelar av det utökade forskningsanslaget ska fördelas till fakulteterna.
Nu presenterar rektor Kerstin Tham ett utkast till målbild och målområden för högskolans arbete under de närmaste fem åren. Tanken är att dessa föreslagna mål – efter att ha bearbetats och prövats i planeringssammanhang i verksamheten – ska ingå i den nya universitetsövergripande strategiska planen för perioden 2018-2022. Detta dokument ska formuleras under våren och fastställas av högskolestyrelsen i juni, enligt gällande planering.     
– Skälet till att vi redan nu presenterar förslagen till målområden är att tempot måste vara högt i arbetet inför universitetsstatusen och vår utökade forskning. Bland annat ska de ansvariga på fakulteterna under våren formulera prioriterade satsningar på forskning och forskarutbildningar, säger Kerstin Tham.

Fokus på forskningen
I den föreslagna målbilden – som hittills har varit föremål för diskussion i bland annat högskolestyrelsen, högskolans ledningsgrupp och professorsgruppen samt på prefektmöte – föreslås fyra prioriterade målområden:

  • uppnå balans mellan forskning och utbildning,
  • säkerställa att all utbildning håller hög kvalitet och är forskningsanknuten,
  • skapa sammanhållna och berikande akademiska miljöer som kännetecknas av en kritisk massa där det bedrivs forskning på hög internationell nivå,
  • utveckla flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom ett mindre antal tematiska fokusområden relaterade till samhällsutmaningar.

– Föreslagna målområden har huvudsakligen fokus på forskningen. Det är inom det området den största förändringen initialt kommer att ske när vi nu ska bli universitet, säger Kerstin Tham.

Hon poängterar samtidigt, i nästan samma andetag, att det inte innebär att vi under kommande år ska låta bli att satsa på våra utbildningar. Snarare tvärtom.
– Utbildning kommer även i fortsättningen att vara övervägande del av vår verksamhet. Det som är viktigt nu är att vi lyfter fram och arbetar med forskningsanknytningen i våra utbildningar. Samtliga lärare och studenter ska vara aktivt involverade i forskningen i framtiden, fortsätter Tham.    

Prioriteringar för att nå målen
I rektors utkast presenteras även resonemang om olika preliminära strategiska prioriteringar för att lärosätet ska nå aktuella målområden. Här konstateras bland annat att vi behöver satsa på att skapa berikande forskningsmiljöer som har sin hemvist vid institutionerna. Vi måste även rekrytera ett antal nya forskare, särskilt blivande forskningsledare, inom utvalda områden – samtidigt som det nu finns möjlighet att höja andelen forskning i professorers och docenters anställningar. 

Andra prioriterade utvecklingsområden som lyfts av rektor är exempelvis att vi behöver:

  • förstärka befintliga forskarutbildningsämnen och till dessa koppla forskarskolor,
  • skapa forskningsprogram som adresserar samhällsutmaningar (fokusområden),
  • fördjupa våra samarbeten med internationella partneruniversitet,
  • formulera långsiktiga strategier för hur vi bättre kan konkurrera om extern forskningsfinansiering samt utveckla olika former av forskarstöd,
  • skapa långsiktiga allianser med offentlig sektor, idéburna organisationer och näringslivet,
  • se till att forskare har tillgång till relevant infrastruktur och expertstöd – när det gäller exempelvis projektledning, juridik och ekonomi. 

Text: Per M Eriksson

Senast uppdaterad av Magnus Jando