Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utvärdering av forskarutbildningen vid Malmö högskola

Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå


En intern kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå har utförts under 2013-2015. För alla 15 forskarutbildningsämnen vid Malmö högskola har en intern utvärderingsgrupp granskat att de strukturella och processuella förutsättningarna för att hålla hög kvalitet finns på plats. Utvärderingen har utmynnat i en rapport som bland annat bygger på en självvärdering för varje ämne samt hearing med doktorander och företrädare för ämnet i fråga. Förslagen i dessa rapporter har inspirerat till åtgärdsprogram för varje ämne,som presenteras för Forskningsberedningen ett år efter att rapport har lämnats.

Forskarutbildningsutskottet har tagit fram rekommendationer för den högskolegemensamma nivån.

Utvärderingsgruppens ledamöter:
Bo Petersson, professor, prodekan för forskning, KS
Julia Davies, professor, studierektor, OD
Susanna Hedenborg, professor, vicedekan för forskning, LS
Per Jönsson, professor, studierektor, TS
Lars Plantin, professor, studierektor, HS
Margareta Serder, doktorand

Peter Jönsson, forskningskoordinator
Maria Dahlberg, forskningshandläggare, sekreterare

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg