Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Individuell studieplan

Som planeringsverktyg tydliggör den individuella studieplanen förhållandet mellan fakultet, handledare och doktorand och fungerar som ett stöd för progressionen i utbildningen med hänsyn till nationella och lokala examensmål (kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Den individuella studieplanen är samtidigt ett formellt dokument som beskriver relationen mellan högskolan och doktoranden (Högskoleförordningen 6 kap. 30 §) där det står att om doktoranden bedöms att kraftigt åsidosätta sina åtaganden beskrivna i den individuella studieplanen kan detta vara skäl till att dra in rätten till handledning och andra resurser för utbildningen.

Årlig uppföljning av studieplanen
Det är viktigt för både doktorand och handledare att den individuella studieplanen uppdateras efter hand som utbildningen fortskrider. Problem som kan uppkomma inom utbildningen på forskarnivå kan undvikas om en fungerande individuell studieplan finns.

Den individuella studieplanen ska uppdateras och godkännas en gång om året och i samband med detta undertecknas av doktoranden, handledarna, examinatorn och dekan. Efter undertecknande ska den individuella studieplanen diarieföras och registreras i Ladok.

Respektive fakultet tar initiativ till och ansvarar för att individuell studieplan upprättas och revideras årligen och även vid större förändringar som har relevans för utbildningens genomförande.

Senast uppdaterad av Johan Portland