Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Smarta molekylfångare för proteomik, glykomik och analys of biomarkörer

Kontaktperson: Börje Sellergren
Ansvarig: Börje Sellergren
Medarbetare: Sudhirkumar Shinde
Samarbetspartner: Peter Cormack, Knut Irgum, Knut Rurack, Ole Jensen, Leon Reubsaet, Henrik Clausen, Ian Nicholls, Ian Pike, Simon Ekström, Ecevit Yilmaz, Claus Jorgensen, Justin Jordan, Ersilia De Lorenzi, Roger Tronäs
Finansiär: EU
Tidsram: 2016-11-01 -- 2020-10-31
Forskningsprogram: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Att hitta nya och bättre sätt att diagnostisera och behandla cancer är en av de mest angelägna uppgifter för forskare idag. Prognoserna för 2025 uppskattar en årlig ökning på 19,3 miljoner nya cancerfall hela världen varav mer än hälften inträffar i låg- och medelinkomstländer. Omvandlingen från en normal cell till en malign tumörcell är en flerstegsprocess, typiskt en progression där cellerna blir gradvis mindre mottagliga för behandling. Tidig diagnos där cancern är fortfarande botas är därför av avgörande betydelse. Detta understryker behovet av känsliga, robusta och prisvärda (särskilt för låginkomstländer) diagnostiska verktyg som kan känna den cellulära tillstånd, vanligen i form av tumörspecifika proteinmarkörer, tidigt i processen. I BioCapture vi kommer att ta upp detta behov samtidigt utnyttja nya spännande molekylär capture-teknik med inriktning tumörspecifika markörer. Molekylärt avtryckta polymerer eller "plast antikroppar" och andra smarta material kommer att utvecklas och användas för att detektera tidigare otillgängliga tumörmarkörer eller att upptäcka nya biomarkörer sjukdomar. Genom att matcha 6 polymer / material forskargrupper med 5 ledande molekylärbiologer och diagnostik institut och 4 medelstora företag har vi skapat en mycket tvärvetenskaplig forskningsutbildningsnätverk med ambitiösa vetenskapliga mål och ett attraktivt utbildningsprogram för 11 ESRs. Med ett starkt utbildnings-fokus på robusta och reproducerbara diagnostiska och omik metoder, innovativ metoder för instrumentell analys och meteorologi kommer BioCapture ESR kohorten att fylla ett stort behov av färdigheter i den europeiska industrin.

Description in English

To find new and better ways to diagnose and treat cancer is one of the most pressing tasks for researchers today. Projections for 2025 estimate an annual increase of 19.3 million new cancer cases world-wide whereof more than half occuring in low- and middle-income countries.[1] The transformation from a normal cell into a malignant tumor cell is a multistage process, typically a progression where cells become gradually less susceptible to treatment. Early diagnosis where the cancer is still curable is therefore crucial. This emphasizes the need for sensitive, robust and affordable (especially for low income countries) diagnostic tools that can sense the cellular state, commonly in the form of tumor specific protein markers, early in the process. In BioCapture we will address this need while harnessing novel exciting molecular capture technology targeting tumor specific markers. Molecularly imprinted polymers or “plastic antibodies” and other smart materials will be developed and used to detect previously inaccessible tumor markers or to discover novel disease biomarkers. By matching 6 polymer/materials research groups with 5 leading molecular biologists and diagnostics institutes and 4 SMEs we have created a highly interdisciplinary research-training network with ambitious scientific goals and an attractive training program for 11 ESRs. With a strong training focus on robust and reproducible diagnostic and omics methods, innovative method hyphenations and meterology the BioCapture ESR cohort will fill a pronounced skills gap in European industry.[1] Block KI et al, Semin. Cancer Biol. 2015, 35:s276-304.

Senast uppdaterad av Magnus Jando