Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning

Kontaktperson: Cecilia Olsson-Jers
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling i högre utbildning
Tidsram: 2011-11-01 -- 2013-10-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Den muntliga kommunikativa kompetensen är i fokus i detta projekt där syftet är att identifiera på vilket sätt muntliga kommunikativa förmågor i enskilda kurser korresponderar med den kommunikativa kompetens som efterfrågas i professionell verksamhet. Projektets resultat kommer att stärka och fördjupa kunskapen kring den del av den kommunikativa kompetensen som är muntlig och därmed forskningsanknyta ett område som idag är omgivet av en mängd förgivettagande.

Kraven ökar på kommunikativ kompetens i arbetslivet. Om man inte har förmågan att kommunicera på ett kompetent sätt riskerar man att inte få de arbetsuppgifter man hoppas på och i värsta fall hamna utanför arbetsmarknaden. Det innebär alltså ett stort ansvar för högskolan att utbilda studenter att kunna kommunicera i sin yrkesroll. Inledningsvis kommer jag att granska kursplaner på Malmö högskola för att göra en genomlysning och kritisk granskning av hur kommunikativa förmågor formuleras och lyfts fram där.

I projektet Kommunikation mot profession sätts alltså strålkastaren mot den del av den kommunikativa kompetensen som är muntlig. Studenter talar fram sin trovärdighet i en mängd olika sammanhang; de ska etablera starka och föränderliga ethos. Projektet har en teoretisk utgångspunkt i retoriken, vilken är en stabil och väl beprövad teori som sätter samman talare och lyssnare i en kommunikativ situation. Undersökningsmetoden kommer att vara kvalitativ. Den övergripande forskningsfrågan i projektet är: Vilka möjligheter ges studenter att förändra sitt ethos under utbildningen med tanke på att de i sin professionella verksamhet kommer att möta olika grupper?

I undersökningen kommer blivande sjuksköterskor och blivande interaktionsdesigners vara i fokus. Men eftersom projektet kommer att ge kunskap om hur muntlig kompetens uppnås kommer projektets resultat ha betydelse för alla professionsutbildningars behov.

Description in English

Communication towards profession.
Speech as a part of the communicative competence in education.

This project focuses on oral communicative competence. The aim is to identify in which way oral communicative performance in individual university courses corresponds to the communicative competence that is required in professional life. The results of the project are expected to deepen and strengthen the knowledge of oral communicative competence, thereby strengthening research in an area that is widely taken for granted today.

Communicative competence is increasingly in demand in the workplace. If you aren able to communicate in a competent manner you risk not being given the responsibilities you want or perhaps not even finding employment in the first place. This entails a great responsibility on part of the university to ensure that the students are equipped with adequate communication skills for their professional life. As a starting point, I will review syllabi at Malmtically assess how communicative performances are articulated and emphasised at the university.

The project Communication towards profession thus specifically focuses on oral communicative competence. Students speak themselves toward credibility in several different contexts; they should establish strong and evolving ethos. The project has a theoretical foundation in rhetoric, which is a stable and well-proven theory that places listener and speaker in a communicative situation. The method of enquiry will be qualitative. The overarching research question central to the project is: Which possibilities are students given to change their ethos during their education, keeping in mind that they in their future professions will interact with different groups?

The study will focus on nursing students and interaction design students, but as the project will produce wider knowledge on how oral skills are obtained it will be applicable to all professional training education.

Senast uppdaterad av Magnus Jando