Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Att läsa och skriva i högre utbildning – en utmaning för högskolans studenter och lärare

Kontaktperson: Lotta Bergman
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling inom högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-11-01 -- 2013-10-31
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Många studenter upplever svårigheter med att tillägna sig det akademiska språket, i synnerhet att skriva texter som lever upp till de förväntningar och krav som finns i utbildningen men också att läsa och förstå vetenskapliga texter.

Syftet med forskningsprojektet ”Att läsa och skriva i högre utbildning – en utmaning för högskolans studenter och lärare” är att undersöka olika möjligheter att, integrerat med utbildningens innehåll, stödja studenter i att utveckla sin akademiska skriftspråkskompetens. Frågan är vilka förutsättningar de integrerade aktiviteterna ger för studenterna att utveckla en textkompetens och en repertoar av textstrategier att använda i sin utbildning och i sitt framtida yrke.

Olika möjligheter kan vara explicit skrivundervisning i akademiska genrer och hur dessa genrer utformas i olika kontexter och för olika syften, olika former av textsamtal, kamrat- och lärarrespons på studenters texter och att synliggöra förväntningar och krav på studenters skrivande. Tanken är att dessa aktiviteter integreras i arbetet med de texter som studenterna läser, skriver och samtalar om i utbildningens kurser, så att språk- och kunskapsutveckling länkas samman. En viktig aspekt är i vilken utsträckning dessa integrerade aktiviteter öppnar för möjligheter att synliggöra diskurser, utveckla studenternas kritiska tänkande och skapa förutsättningar för delaktighet och identitetsarbete.

Undersökningen är kvalitativ och genomförs som aktionsforskning tillsammans med lärare på Malmö högskola. Resultatet har betydelse för att forskningsbasera högskolans arbete med studenters skrivande och för att ge högskolans lärare didaktiska och pedagogiska redskap för att stödja studenter i att utveckla sin förmåga att läsa och skriva akademiska texter. Dessa förmågor är av avgörande betydelse för att studenterna ska lyckas med sina studier. Därför är högskolans arbete med att stödja studenternas språk- och kunskapsutveckling ett viktigt led i arbetet med breddad rekrytering.

Description in English

Reading and writing in higher education

- a challenge for university students and teachers

Many students experience difficulties in writing texts that meet the expectations and requirements of the academic education. This is a problem that has received considerable attention in research and debate. A less recognized problem is that students also have problems with reading and understanding academic texts.

The purpose of the research project "Reading and writing in higher education - a challenge for university students and teachers" is to explore different possibilities to support students in developing their ability to read and write academic texts, integrated with course content. The question is what conditions such course integrated activities can provide when it comes to giving students access to a repertoire of literacy practices, suitable in different stages and settings of their educational program and also in their future profession.

Various possibilities might be explicit writing instruction in academic genres and how these genres are shaped in various academic settings and for different purposes, different types of text conversations, peer and teacher feedback on students’ texts and to highlight the expectations and demands on students' writing. The idea is that these activities are integrated with the reading and writing, interactions, knowledge building and meaning making connected to the texts that students do in their courses. An important aspect is the extent to which these integrated activities may open up opportunities to visualize discourses, support students in developing their critical thinking and create conditions for participation and identity work.

The study is qualitative and carried out as action research together with teachers at Malmö University. The results are relevant for a more research based reading and writing practice in academic studies. Furthermore the aim of the study is to give university teachers tools to support students in developing and extending their ability to read and write academic texts, abilities that are of crucial importance for academic success.

Senast uppdaterad av Magnus Jando