Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utvägen - ett samverkansprojekt för invånare med långvarigt försörjningsstöd

Forskningen är finansierad av FINSAM, Mitt Skåne och berör invånare i Höörs kommun som varit föremål för långvarigt ekonomiskt bistånd, står långt ifrån arbetsmarknaden och där flertalet beskriver olika ohälsotillstånd.  Eftersom de inte har någon sjukpenninggrundande inkomst sjukskrivs de inte av sjukvården. Försäkringskassan når därför inte denna grupp. Syftet med projektet är att stärka dessa medborgares möjligheter till självförsörjning, minska känslor av exkludering och förbättra deras välbefinnande genom ett nytt arbetssätt (hälsopromotivt och salutogent) i samverkan med kommunens socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och regionens primärvård. Metoden i projektet utgörs av fem olika interventioner (ASI, Motiverade samtal, Trepart/fyrapartsmöten, ”utslussningspraktik”) som socialtjänstens samordnare använder i sitt arbete.

Forskningen fokuserar i första hand på hur människor med långvarigt försörjningsstöd upplever effekterna av insatserna i projektet utvägen. Forskningsmetoden utgörs av ett frågeformulär om KASAM samt djupintervjuer av samtliga deltagare i projektet under fyra tillfällen svarade till projektets start, efter 6 månader, vid projektets avslutning samt 2 år efter insatsen är helt avslutad. Avsikten med detta upplägg är att få en mer långsiktig uppföljning (över 3 år) och få en bild av hur de olika åtgärderna svarar upp till den enskilda medborgarens behov samt hur detta påverkar deras känsla av sammanhang (KASAM) över tid. I denna del berörs bland annat hur svårigheter i mötet och i samtalen mellan kommunmedborgarna och myndigheterna påverkar deltagarnas välbefinnande och hälsa.

I ett andra steg analyseras sedan de olika myndigheternas samverkan under ett år genom djupintervjuer/semistrukturerad intervjuguide samt workshops i en aktionsforskningsinsats. De olika myndigheterna är specialiserade i olika funktioner och organisationerna har ibland olika uppdrag och målsättningar med sitt arbete. Hinder och möjligheter för samverkan skall analyseras och sedan kopplas till de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden för den grupp av personer (30 st) som varit involverade i projektet.

I projektet ingår en utvärdering av socioekonomisk karaktär.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank