Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Den svenska sjukfrånvaron. Problemdefiniering och policyförändring


Den höga sjukfrånvaron har under de senaste åren ansetts utgöra ett av de största samhällsproblemen i Sverige. Även om de flesta är överens om att ett problem verkligen existerar förefaller det dock finnas en betydande oenighet om vilken typ av problem det rör sig om. Är sjukfrånvaron i första hand ett ohälsoproblem, ett arbetsmiljöproblem, ett statsfinansiellt problem, ett jämställdhetsproblem, ett problem som beror på den genomgripande samhällsutvecklingen, eller handlar det helt enkelt om att alltför många fuskar?

Projektet syftar till att studera hur den svenska sjukfrånvaron uppfattats som samhällsproblem, hur dessa uppfattningar förändrats under de senaste två decennierna och vilka konsekvenser detta fått i policyhänseende. Poängen med att studera hur samhällsproblem framträder och konstrueras är självfallet att detta har konsekvenser. Konsekvenserna kan t.ex. handla om att människors beteende påverkas av uppmärksamheten kring ett visst problem, men minst lika viktigt är att också det offentligas, dvs. statsmakternas, reaktioner på ett visst problem påverkas av hur problemet uppfattas.

Projektet omfattar kvantitativa och kvalitativa innehållsstudier av hur debatten kring sjukfrånvaron sett ut samt fallstudier av förändringar i den offentliga politiken och praktiken när det gäller sjukfrånvaron. Materialet består av artiklar från dagstidningar och specialpress, offentligt tryck samt policydokument från olika myndigheter.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Försäkringskassan.

Kontakta Björn Johnsson för mer information.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson