Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

Christina Björklund

Mobbning ur olika perspektiv

CTA-seminariet onsdag 19 april kl. 15.00 syftar till att förstå mobbning ur ett medarbetarperspektiv och hur det kan förebyggas. Föredragshållare för seminariet Christina Björklund är docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet kommer att presentera resultat från den pågående studien ”Chefer i skottlinjen!” som behandlar chefers utsatthet för mobbning. 

Anmälan görs till Malin Idvall.

Tuija Muhonen nov16

CTA-forskare får 9 miljoner av FORTE

Välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg har under de senaste decennier genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt.  Det övergripande målet är att utveckla teoretiska ansatser, arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.  Programbidraget möjliggör expansion av CTA som forskningscentrum. 

Senast uppdaterad av Malin Idvall