Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Refereringsstandards i Refworks och Endnote

Författar-år system
Fotnotsystem
Siffersystem
Svenskinställningar
EndNote

I RefWorks har vi anpassat några citeringsstilar till svenska, dessa är främst inriktade på  uppsatser eller motsvarande. Observera att det är alltid din handledare och ditt område som har sista ordet när det gäller vad som är rätt!

Författar - år system

mah APA/Harvard (författar-år)...

Stilen benämns ofta som APA på Malmö högskola alternativt Harvard på andra svenska högskolor och universitet. Som grundsten till stilen ligger beskrivningen utav Harvardsystemet med APA-standard för författarpresentation av Eli Bytoft-Nyaas, Högskolan i Borås. Till denna har lagts lokala standards från Malmö högskola som att förnamn inte skall förkortas. Ditt  RefWorks-konto måste vara inställt på Svenska. En uppdaterad version av Borås guide finns här.

Fotnotsystem

Svenskt Oxfordsystem

I Sverige anses Oxford vara ett fotnotsystem. I beskrivningen av Oxfordsystemet finner man att det egentligen är ett författar-år system men med en fotnotvariant. Den bästa beskrivningen finns på ett universitetsbibliotek i Australien. I EndNote 9 finns två varianter av Oxford men med ett påpekande om att det inte är tekniskt möjligt att följa standarden då den är alltför variationsrik.

Som ersättning för Svensk Oxford använd: mah Chicago 15ed ... Ditt RefWorks-konto måste vara inställt på Svenska.

Historiska studiers fotnotsystem

Vi har även ett fotnotsystem som är framtaget på Historiska studier här på högskolan. Den skriver bl.a. in engelska titlar med engelsk standard, ange bara att det är engelska som gäller på den referensen. Du finner stilen bland "favoriter" som: mah fotnotsystem. Du anger för varje referens vilket språk som gäller, du ställer in ditt  RefWorks-konto för det språk du skriver i.

Siffersystem

Vanligt förekommande system bland de medicinska områdena. Som grund ligger Index Medicus MEDLINE och PubMed.

mah Vancouver svensk

Bygger främst på Hälsa och samhälles skrivinstruktioner (av Leif Hellström). Se även dokument och mallar för HS-studenter.

Odontologisk variant

Den odontologiska traditionen av Vancouver stämmer inte överens med ovanstående variant. Där rekommenderas i stället mah Journal of Oral Rehabilitation . Du hämtar in den till ditt konto via Output Style Manager under fliken Bibliography i RefWorks. Denna stil klarar även av webbsidor och sidhänvisning i bok.

MEDLINE/PubMed stil

En mer renodlad variant finns i stilen NLM eller Uniform Requirement for... i Output Style Manager under fliken Bibliography. Den följer de mer generella villkoren som finns beskrivna här: MEDLINE®/PubMed® Journal Article Citation Format samt som exempel här: Exempelreferenser för biomedicinska tidskrifter.

 En artikel från 1997: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals från: N Engl J Med 1997;336:309-15 DOI: 10.1056/NEJM199701233360422

En bra inspirationskälla är även boken: Patrias, K. (2007) Citing Medicine - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/)

  

Försvenskningens konsekvenser i RefWorks

Främst är det småorden i citeringar/referenslistan som är ändrad, t.ex. "ingår i" "s." etc. Största ändringen är datumskrivningen. För att det skall fungera enligt svensk praxis måste inskrivningen ändras för att det skall fungera. I stället för MM/DD skrivs det MMDD och år skrivs i fält för år.

I vissa fall skrivs datumet in på en rad, där måste det ändras i referenspostens fält så att det fungerar enligt svensk standard, ååååmmdd.

De försvenskade versionerna har alla förleden "mah-", om inget annat anges. Några andra lokal stilar har mah i slutet på sitt namn.

Du ställer in språket i Customize - Reference Edit Options - Default Output Language.

EndNote

Vi arbetar mer med RefWorks-systemet än EndNote då RefWorks har en centraliserad administration. EndNote installeras lokalt och sköts av den lokala användaren, vi skapar dock vissa nerladdningsbara filer till EndNote

Senast uppdaterad av Maria Brandström