Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Öppna forskningsdata

Ökade krav från forskningsfinansiärer

Allt fler forskningsfinansiärer och beslutsfattare tar initiativ för att göra forskningsdata öppet tillgängliga. Det innebär att allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att forskare som söker och får anslag ska planera hur insamlade data ska tas om hand, dokumenteras och i vilken form de kan göras tillgängliga för framtida forskning. 

Finansiärer kan kräva en datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) som en del av forskningsansökan. Den ska innehålla information om vilken typ av data som projektet kommer att generera, hur de ska lagras och bevaras, samt förmedlas till andra när forskningsprojektet är avslutat. 

Varför tillgängliggöra forskningsdata?

Vetenskapsrådet motiverar öppen tillgång till forskningsdata i sitt förslag till riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information som följer (ur VR:s Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information):

  • Forskning. Öppen tillgång till forskningsdata kan leda till nya forskningsmöjligheter, särskilt inom tvärvetenskapen. Med öppen tillgång till forskningsdata behöver experiment i vissa fall inte upprepas, utan tidigare resultat kan återanvändas. Data kan också användas inom nya forskningsfält och genom att kombinera olika datamängder kan forskare adressera nya frågeställningar. Vidare underlättas utvecklandet av nya analysmetoder om forskare har tillgång till experimentella data. För dataintensiv forskning (populärt kallat big data) där olika datakällor integreras för att se nya samband är det en förutsättning med tillgång till stora datamängder.
  • Citering. Forskare som återanvänder forskningsdata ska referera till den som ursprungligen tagit fram forskningsdata. Det kan ske genom referens till en publikation som beskriver data eller direkt till datamängden. Öppen tillgång till forskningsdata kan därmed leda till ökat antal citeringar, vilket då blir meriterande för forskargruppen som producerat den. Även flera betydelsefulla tidskrifter ställer kravet på att tillgängliggöra forskningsdata, exempelvis PLOSOne och BioMed Central (förlag). 
  • Demokrati och transparens. Forskningsresultat bekostade av offentliga medel bör av princip vara tillgängliga för medborgarna. Tillgång till de data som använts för att påvisa ett resultat som presenteras i till exempel en artikel är nödvändig för att kontrollera att slutsatserna stämmer.
  • Innovation och användning utanför forskningen. Lättillgänglig data har också potential att kunna användas utanför forskarsamhället till exempel av företag, privatpersoner och andra myndigheter.

Hur hittar jag öppna forskningsdata? 

Öppna forskningsdata återfinns idag på olika ställen, det kan vara nationella datacenter, institutionella eller ämnesbaserade dataarkiv eller på forskningsprojektens webbplatser. Varken infrastrukturen eller praxis kring hantering är idag fullt utvecklad. 

Vad händer på Malmö högskola?

  • Medarbetare från biblioteket, IT och arkivet har gått igenom en kurs kring forskningsdata (MANTRA-kursen). 
  • För att förstå forskningens behov av stöd kring forskningsdata har biblioteket genomfört en enkätundersökning. Enkäten skickades till högskolans forskare. Sammanfattning och länk till rapporten.
  • Biblioteket utvecklar stöd till forskare i frågor kring tillgängliggörande av forskningsdata.
  • Våren 2017 kommer biblioteket bland annat anordna en forskarfrukost på temat, se sidan om Forskarfrukostar.

Lästips!

Eloranta, Sandra, Anna L. V. Johansson, Sigurdur Y. Kristinsson, Therese M-L. Andersson. (2013). “Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt”. Läkartidningen 110(8): 416-419. Available online: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19289/LKT1308s416_419.pdf

Svensk nationell datatjänst (2015). “Juridiska aspekter i forskning – en introduktion till det allmänna regelverket”. Available online http://snd.gu.se/sites/snd.gu.se/files/Juridiska%20aspekter%20i%20forskning_v2.0_150921.pdf

Vetenskapsrådet (2015). Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Available online: https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/

Mer information?

Vi som arbetar med forskningsdatafrågor på biblioteket når du på publiceringsservice@mah.se.

Senast uppdaterad av Jonas Fransson