Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

System Center

Bakgrund
Under sommaren och hösten 2012 har förstudier framgångsrikt genomförts inom områdena Klienthantering och Ärendehantering. Båda projekten resulterade i rekommendationer som pekade på fördelarna med en Microsoft-lösning baserad på System Center.

IT-ledningsgruppen som agerat styrgrupp under förstudien gav det utökade uppdraget att konkretisera och presentera ett välunderbyggt underlag för högskolans ledning inför beslut om särskild satsning rörande implementation av klient- och ärendehantering vid högskolan.
Rektor fattade den 19 mars 2013 beslutet att tilldela medel för införande av klient- och ärendehantering enligt detta särskilda äskande. BIT uppdrogs att genomföra projektet och att löpande rapportera till Malmö högskolas IT-råd. Slutrapportering skall ske efter införande, maj 2014.

Projektidé
Att med tilldelad budget genomföra ett implementationsprojekt innebärande ett införande av såväl klienthantering som ärendehantering vid Malmö högskola baserat på Microsoft System Center som lösning.
Tänkt lösning bygger på en implementation av dessa tre System Center produkter;

- System Center Service Manager – SCSM
- System Center Configuration Manager – SCCM
- System Center Orchestrator – SCOR

Mål
Målet för System Center - Implementationsprojekt är;

- att säkerställa och tillse att utsedd personal utbildas i enlighet med direktivets omfattning, såväl gällande systemrelaterad som ITIL-baserad kompetens.

- att sörja för att de utvalda System Center produkterna implementeras i Malmö högskolas miljö för att skapa en modell utifrån vilken det är möjligt att vidareutveckla miljön med ytterligare flöden, funktionalitet och anpassningar.

- att designa en lösning som är skalbar för expansion till fler områden/fakulteter och arbetsgrupper. 

Avgränsningar

Service Manager 
Omfattningen av implementeringen av Service Managern är avgränsad till att ersätta befintlig ärendehantering och funktionalitet. 

Configuration Manager
Delprojekt SCCM är avgränsad till att stödja den infrastruktur som idag hanteras av BIT och OD.
Deploylösning ska kunna leverera motsvarande dagens standardklient.
Applikationsdistribution ska kunna leverera motsvarande dagens standardklient.  

Organisation

Styrgrupp:                            
Gruppen för gemensam IT

Huvudprojektgrupp:             
Christian Andersson (PL)
Chris Jensen
Luis Angel       

Delprojekt SCSM:
Christian Andersson (PL)
Marcus Lindberg
Joakim Hellberg                
Vedran Boskovic

Delprojekt SCCM:
Chris Jensen(PL)
Joakim Jeppsson
Jonas Gustafsson
Luis Angel

Delprojekt Orchestrator:
Luis Angel (PL)
Joakim Jeppson
Robert Faling
Karin Åkesson

Senast uppdaterad av Maria Brandström