Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Självarkivering och beslutsstöd för forskare vid publicering - en användningsfallstudie (2007)

KungligabiblioteketBIT deltog i ett openaccess.se-finansierat projekt under 2007, vars syfte är att skapa ett underlag för hur ett beslutsstöd för parallellpublicering bör vara utformat för att möta forskarnas behov. Projektet leddes av Karlstads universitetsbibliotek och genomfördes i samverkan med MAH, Umeå universitet och SLU.
Slutrapport: http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/open_access/sjalvarkivering_slutrapport.pdf

Senast uppdaterad av Maria Brandström