Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medieprojektet

Mediefunktionen har fått i uppdrag att utreda medieförsörjningssituationen vid Malmö högskola. Det övergripande målet för projektet är att se till att mediesamlingarna vid Malmö högskola, både tryckta och digitala, uppfyller de krav som studier, undervisning och forskning vid högskolan, nu och i framtiden, ställer.

Uppdraget

  • Att ta fram förslag till en ny förvärvspolicy. Målet är att presentera en ny, utvecklad och allomfattande medieförvärvspolicy för Malmö högskolas bibliotek. Den skall omfatta alla publikations- och medietyper. Den skall ta hänsyn till Malmö högskolas utbildningsinriktningar, till högskolans forskningsinriktningar, till den tvärvetenskapliga profilen samt till de olika perspektivområdena. Den skall ta hänsyn till Malmö högskolas plats i det svenska akademiska livet med krav på informationsutbud inom ett brett spektrum på såväl grundläggande som mer avancerade nivåer. Den skall också ta upp frågan om Malmö högskolas roll i konsortiebildningarna för digitalt material.
  • Att ta fram förslag till hur samlingarnas kvalitet kan utvärderas. Målet är att utveckla metoder för att utvärdera Malmö högskolas biblioteks samlingar av olika publikations- och medietyper samt att genomföra en pilotstudie. Utvärderingarna skall göras dels gentemot högskolans egna nu- och framtida behov och dels gentemot andra lärosätens samlingar inom specifika ämnen.
  • Att komma med förslag till hur en medieinnehållsgrupp skall se ut. Målet är att ta fram ett förslag till organisation som har till syfte att säkerställa att samlingarna vid Malmö högskolas bibliotek motsvarar högskolans nu- och framtida behov samt att dessa håller en hög och jämn standard. För detta krävs kompetens från bibliotekens, och högskolans, alla delar.

Frågor om projektet ställs till jan.nilsson@mah.se tfn 040-665 7294

Projektdeltagare:

Projektledare
Jan Nilsson

Förvärvspolicygruppen
Ola Tengstam, sammankallande, ola.tengstam@mah.se tfn 040-665 7334
Ann-Sofie Nilsson, Anneli Svensson

Utvärderingsgruppen
Hanna Holmedal, sammankallande, hanna.holmedal@mah.se tfn 040-665 7728
Per Egevad, Jenny Widmark

Medieinnehållsgruppen
Pablo Tapia, sammankallande, pablo.tapia@mah.se, tfn 040-665 7490
Helen Olsson, Leif Svensson

Senast uppdaterad av Maria Brandström