Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

IT-webb

Bakgrund

Bibliotek och IT:s webbplats är idag till stor del uppdelad i en it-, en telefoni-, biblioteksdel samt en del för gemensam information om BIT. Det finns även ett intranät, BITs webbrum, som främst användas av bibliotekets personal. Den gemensamma informationen om BITs verksamhet, som finns under rubriken ”Om Bibliotek och IT”, där bl. a innehåll om organisation, statistik, projekt beskrivs är både it och telefoni svagt representerade.

I Bibliotek och ITs organisation finns ett team, team webb, som bl. a har till uppgift att utveckla och underhålla en levande och hållbar webbplats för BIT: s verksamhet, i samarbete med högskolans övriga webb. Teamet består av representanter från bibliotek, it och telefoni. Från it sitter Carin Holmgren med som deltagare i teamet. Teamet har i sin tur knytning till Malmö högskolas webbnätverk via Maria Brandström.

ITs webbplats är idag till stor del uppbyggd kring information om IT supports olika delar; tjänster, självservice, guider, FAQ mm. Men det finns även andra delar med som t ex inköp, projekt, RFC men vars ingångar är otydliga. Det har visat sig att den finns ett behov att utöka information och funktion inom flera områden för att göra IT-verksamheten mer transparent och informativ för våra användare där t ex organisation, arbetssätt och processer, statistik och rapporter, mål, avtal mm kan vara nya delar i en förbättrad och utökad webbplats.

Under 2013-2014 kommer flera nya projekt att bedrivas och därmed kommer dessa att påverka våra tjänster och vår information till våra användare på webben. Detta kommer att ställa allt högre krav på en samordning och tydligare ansvarsfördelning vad gäller arbetet på ITs webbplats. 

Projektidé

Ta fram rekommendationer för innehåll, funktionalitet, struktur och ansvarsfördelning och därigenom skapa en transparent och informativ webblösning för våra användare.

Mål

  • Genomföra en behovsanalys och definiera de grupper av användare IT-verksamheten vänder sig till.
  •  Ta fram ett förslag på logisk struktur, innehållstruktur och funktionalitet.
  • Ge förslag på organisation och roller för löpande hantering och uppdatering.
  • Ta fram en genomförandeplan.

Status

Under hösten har projektgruppen för IT-webb kommit fram till att vi skall separera supportsidan för studenter och personal. På så vis kan vi lättare nå ut till personalen med nyheter och instruktioner. Det skall bli lättare för en medarbetare att via IT-supportsidan hitta svar på sina frågor, få hjälp via fjärrstyrning samt åtkomst till servicedesk

Nuvarande sida www.mah.se/Itsupport kommer endast att rikta sig mot studenter med länkar till IDservice samt en students vanligaste frågor.

Som medarbetare når man IT-servicesidan genom att klicka på "medarbetare".

Ett förslag har kommit fram på hur resp. "startsida" skall se ut och även förslag på hur organisationen skulle kunna fungera för att hålla sidorna uppdaterade.

Tidplanen är att publicera de nya ingångarna innan terminslut och även ge uppdraget vidare till team webb som får ansvaret att uppdatera de befintliga sidorna.

Senast uppdaterad av Maria Brandström