Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förbättringsarbete - Nätverk

Slutrapport


Den siste mars avslutades projektet Förbättringsarbete – Nätverk. Projektet har haft som mål att säkerställa högskolans nätverk, så väl trådbundet som trådlöst. Det har varit ett omfattande arbete och därför delades projektet i fyra delområden med nedanstående mål.

Utbildning och kompetens
Säkerställ att drifttekniker har adekvat kompetens att hantera nätverket.
Säkerställ leverantör med adekvat kompetens för kvalificerade nätverksfrågor.

Trådbundet nätverk
Säkerställ att nätverket är konfigurerat enligt best practice.
Säkerställ att all äldre utrustning är utbytt.
Säkerställ garanti och support för utrustningen.

Trådlöst nätverk
Säkerställ fullgod täckning i högskolans byggnader.
Säkerställ driftsäkerheten i det trådlösa nätverket.

Övervakning och administration
Säkerställ övervakning av nätverket.
Säkerställ administration av nätverket.

 

Projektet har varit mycket framgångsrikt och samtliga mål uppfylldes under projekttiden. Malmö högskola har nu en väl genomgången nätverksmiljö som är både stabil och säkerställd.

Mer om arbetet och resultatet av projektet återfinns i slutrapporten med tillhörande bilagor nedan.

 

Senast uppdaterad av Maria Brandström