Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Riktlinjer och beslut som påverkar MUEP med start 2016

I slutet av 2015 kom nya nationella riktlinjer, utarbetade via SUHF och KB, för de svenska lärosätenas publikationsdatabaser. Dessa riktlinjer påverkar MUEP med start 2016. Dessutom har fattats ett lokalt beslut vid högskolan angående forskningscentrum, vilket också får genomslag i hur publikationer ska registreras i vårt öppna arkiv, MUEP.

Nya nationella riktlinjer för de svenska lärosätenas publikationsdatabaser

I slutet av 2015 kom nya nationella riktlinjer för de svenska lärosätenas publikationsdatabaser.

Målet med riktlinjerna är att få ett enhetligt arbete med publikationsdatabaserna i Sverige så att jämförelser av lärosätenas publikationer ska kunna göras i tjänsten SwePub för analys och bibliometri.
Titta på SwePub för analys och bibliometri

Riktlinjerna utarbetades via SUHF och Kungl. Biblioteket, och kan ses som instruktioner till de personer vid lärosätena som registrerar och kvalitetssäkrar publikationer i lokala publikationsdatabaser, men också till personer som gör analyser av vetenskaplig publicering.

De nya riktlinjerna får bland annat som konsekvens att ett antal inmatningsfält i högskolans öppna arkiv, MUEP, ändras, och att bedömningen av referentgranskade konferensbidrag nu blir striktare. Bibliotekets granskningsprocedur i MUEP fungerar därför enligt de nya riktlinjerna med början 2016.

Det kommer efter hand att bli möjligt att i det öppna arkivet registrera forskningsbidrag som konstnärlig output, immaterialrättslig output och dataset.

Forskningscentrum

Det är nu också möjligt att i MUEP markera en publikations tillhörighet till ett forskningscentrum. Malmö högskola har fattat ett internt beslut om forskningscentrum (Dnr Mahr 19-2014/586). Enligt detta beslut gäller att: ”namnet på forskningscentrumet [ska] framgå av författaradresserna i alla publikationer som ett forskningscentrum räknar som sina. Därutöver ska författarna ange adressen till den fakultet/institution där de är anställda.”

Biblioteket kommer att arbeta också enligt detta högskolebeslut från och med början av 2016.

För dig som vill läsa mer:

Riktlinjerna i detalj:
Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output

Indelningen, som ersätter tidigare nationell kategorisering i publikationstyper, kallas output. Läs mer om indelningen här:
Svensk indelning av vetenskaplig output

Konferensoutput - nivåer och bedömning
se avsnitt 2.3. Konferensoutput

Beslutet om forskningscentrum:
Forskningscentrum och forskningsplattformar vid Malmö högskola

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank