Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ordlista med definitioner

Arkivering av forskningsdata – forskningsdata blir vid skapande eller upprättande allmän handling vid högskolan (myndigheten) och ska därför arkiveras enligt högskolans dokumenthanteringsplan. Ett så kallat e-arkiv planeras på högskolan för arkivering av digitala handlingar. Arkivering är ännu skild från lagring och tillgängliggörande.

Dataarkiv – används här för tekniska lösningar för tillgängliggörande av data. Det tar inte hänsyn till långtidsbevarande och lösningarna är inte arkiv i arkivlagens mening. Används istället för datarepositorie.

Datahanteringsplan – dokument där hanteringen av forskningsdata inom ett forskningsprojekt beskrivs. Bör vara ett aktivt dokument under forskningsprocessen som även inkluderar arkivering och tillgängliggörande av data.

Dataintervju – intervju med forskare om hantering av forskningsdata, dennes behov av stöd och identifiering av problem. Kan jämföras med bibliotekets traditionella referensintervju där fokus är att förstå användarnas informationsbehov och hur det kan uppfyllas genom bibliotekets resurser.

Dokumentation – beskrivning av dataset för ökad återanvändbarhet i form av dokument eller relaterade forskningspublikationer, till exempel i metodavsnitt.

Forskningsdata – insamlade data (primära data) eller återanvända data (sekundära data) som ligger till grund för forskningsresultat. Kan benämnas på olika sätt inom forskningsämnen, exempelvis empiriskt material, källmaterial eller statistik.

Hantering av forskningsdata – begrepp som beskriver insamlande, hantering, dokumentation, lagring, arkivering, tillgängliggörande, etcetera av forskningsdata under och efter forskningsprocessen. Högskolans stödfunktioner bistår forskare i hanteringen av forskningsdata.

Interoperabilitet – två eller flera systems förmåga att utbyta information, samt att använda denna information.

Kurering av forskningsdata – att säkerställa och förbättra användbarheten hos data efter deponering i öppet dataarkiv eller lokalt e-arkiv, till exempel genom att berika metadata eller byta filformat.

Metadata – beskrivning av dataset i formulär där varje fält kopplas till en viss typ av administrativa, deskriptiva eller tekniska metadata. Idag registreras metadata för forskningspublikationer i MUEP.

Tillgängliggörande av forskningsdata – publicering av forskningsdata i öppna dataarkiv, på webbplats eller som datapublikation. Syften kan vara möjlighet till reproduktion av forskningsresultat eller ny forskning, men också innovation och demokrati nämns ibland.

Senast uppdaterad av Jonas Fransson