Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan är ett dokument som beskriver hur datamaterialet ska hanteras under ett projekt och vad man planerar att göra med datan efter projekttidens slut. En datahanteringsplans innehåll bygger på den forskning som ska bedrivas eller bedrivs. I planen relateras hanteringen av data till gällande lagstiftning, eventuella krav från finansiär, högskolans krav och riktlinjer, samt krav på eventuella samarbetsparters.

Datahanteringsplaner kan man upprätta och använda av olika anledningar. Det kan finnas krav från finansiärer och då måste ofta datahanteringsplanen lämnas in löpande. En annan anledning är att man som forskare eller forskargrupp kan tjäna på att ha en datahanteringsplan. Hanteringen av data måste tänkas igenom, beslut kring lagringsplats och dokumentation måste tas, samt att den övergripande dokumentationen av data redan finns i form av datahanteringsplanen.

Vad innehåller en datahanteringsplan?

Malmö högskolan har ingen egen datahanteringsplan, och forskningsfinansiärer har alla olika planer. I en datahanteringsplan ingår ofta följande delar:

  • Juridiska och etiska överväganden - Innehåller datan personuppgifter och hur ska dessa i så fall hanteras? Behövs etikprövning? Finns det upphovsrättsliga aspekter att ta hänsyn till?
  • Insamling/produktion av data - Hur ska data samlas in/skapas? Vilken typ av data handlar det om? Finns det data som kan återanvändas?
  • Dokumentation och metadata - Hur ska datan dokumenteras och beskrivas? Finns det någon lämplig metadatastandard som kan användas?
  • Datahantering under projektet - Hur ska datan organiseras? Hur ska man hantera versionering? Var ska datan lagras under projekttiden och hur gör man med backup?
  • Kostnader - Vilka kostnader finns relaterat till datahantering och tillgängliggörande av data? Här bör både personalkostnader och kostnader för hård- och mjukvara tas upp.
  • Långtidsbevarande och arkivering - Vilken data ska arkiveras vid projektslut och vilken kan gallras? I vilket format ska datan arkiveras?
  • Tillgängliggörande av data - Om data ska tillgängliggöras efter projektet, i vilken form och var?

Dessutom brukar en datahanteringsplan innehålla administrativa uppgifter om projektet och dess deltagare. Läs mer om datahanteringsplaner på Svensk Nationell Datatjänst (SND) och Digital Curation Centre (DCC).

Senast uppdaterad av Jonas Fransson