Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vanliga bibliometribegrepp

Här listas olika begrepp inom bibliometri. Definitionerna är hämtade från bibliometrigrupperna vid Linköpings universitet och Chalmers, med vissa omskrivningar för att passa Malmö högskola.


Avståndsvariabler:  Samcitering ('co-citation'), bibliografisk koppling, signifikanta nyckelord. Dessa används oftast för att göra olika typer av klusteranalys som genererar ”kartor”  över forskningen. De kan användas för att undersöka ämnesprofiler, samarbetsmönster och liknande, eller utgöra basen för normering av genomslags- och produktivitetsvärden.

Bibliometri: kommer från grekiskans biblos  och metron. Betyder alltså ungefär ”mätande av skrifter”. Bibliometri är studiet av publikationer med kvantitativa metoder.
Det dominerande området inom bibliometri är ”scientometri”, d.v.s. studiet av forskning och vetenskap med bibliometriska metoder.

Citations Per Publication (CPP). Ett mycket ofta använt mått för genomslag är CPPx/FCSmx. Det är Citations Per Publication (CPP) delat med Field Citation Score (FCS). CPPx är CPP med självciteringar uteslutna ('excluded') och FCSmx är genomsnittet ('mean') av CPP för publikationens ämnesområde med alla självciteringar borttagna. Ett viktigt komplement till CPP är tidskriftens citeringsfrekvens ('impact factor'), se genomslagsvariabler.

Fraktionalisering. En metod som kompenserar för antalet författare till en publikation tillskrivs gruppen eller författaren. Man kan också fraktionalisera mot t.ex. institutioner och länder. 

Genomslagsvariabler (”impact”): Antal ”citeringar” (förekomster i referenslistor), totalt, under viss tidsperiod (”citeringsfönster”), etc. Även referenser till personnamn eller vissa termer i abstract, nyckelord eller full text kan användas. Se även Citations Per Publication (CPP).

H-index. H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. T.ex. 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10. Det finns även andra indikatorer.

Hybridvariabler: Dessa variabler kombinerar t.ex. produktivitet och genomslag i ett enda värde. Den mest betydelsefulla hybridvariabeln på senare år är h-index. Se H-index.

Impact: Se genomslagsvariabler.

Indikatorer. Inom bibliometrin använder man olika indikatorer för att jämföra mellan olika författare, institutioner eller länder. Några exempel på indikatorer:

  • Antalet publicerade arbeten under en viss tidsperiod.
  • Antalet publicerade arbeten per forskare (eller anställd) inom en en grupp under en viss tidsperiod
  • Antalet erhållna citeringar under en viss tidsperiod.
  • Antalet erhållna citeringar per forskare (eller anställd) inom en en grupp under en viss tidsperiod
  • Antalet citeringar per arbete under en viss tidsperiod.
  • Fältnormaliserat citeringsvärde (Kronindikatorn). Antalet citeringar erhållna under viss tidsperiod dividerat med världsgenomsnittet för artiklar inom samma ämnesområde och tidsperiod. Anges som ett decimaltal där världsgenomsnittet är 1.
  • Topp 5%. Andelen publicerade arbeten som är bland de 5% mest citerade arbetena inom ämnesområdet och tidsperioden.
  • H-index.  H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. T.ex. 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10.

Produktivitetsvariabler: Antal publikationer av olika typ (fraktionellt eller inte), innehållsmått (omfång och densitet) på publikationerna. Kan relateras till genomsnittet för typ av artikel och ämne och även kopplas till ”input-variabler” som finansiering och arbetstid.

Självcitering. Då en av författarna till en artikel finns i författarlistan i en refererad artikel. Andelen av självciteringar är relativt konstant och kan ofta ignoreras när större mängder data analyseras.

Upphovsmansvariabler: Publikationer länkas  normalt till en eller flera av följande kategorier: författare (första författare och medförfattare), forskargrupp, forskningsområde, forskningsprojekt, institution.

Senast uppdaterad av Pablo Tapia Lagunas